શાળા પ્રવેશોત્સવ તૈયારી શરૂ

બાળકોને મળશે સ્કૂલબેગ અને તથા સ્ટેશનરી મફત

મુખ્યમંત્રી મંત્રીઓ આઈએસઆઈપીએસ ગામોગામ જઈ અને બાળકોને વાજતે ગાજતે શાળામાં પ્રવેશ કરાવશે

છ વર્ષ પૂરા કરનાર જે ધોરણ એક માં એડમિશન પૂરા નહીં થયેલા હોય તો બાલવાટિકામાં પ્રવેશ આપશે

છ વર્ષ પૂરા કરનાર જે ધોરણ એક માં એડમિશન પૂરા નહીં થયેલા હોય તો બાલવાટિકામાં પ્રવેશ આપશે